سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX8
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX8
مدل TX8
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX10
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX10
مدل TX10
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX16
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX16
مدل TX16
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX20
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX20
مدل TX20
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX21
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX21
مدل TX21
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX24
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX24
مدل TX24
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX25
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX25
مدل TX25
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX28
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX28
مدل TX28
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX29
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX29
مدل TX29
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX30
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX30
مدل TX30
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX32
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX32
مدل TX32
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX34
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX34
مدل TX34
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX36
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX36
مدل TX36
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX37
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX37
مدل TX37
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX38
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX38
مدل TX38
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX45
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX45
مدل TX45
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX46
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX46
مدل TX46
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX47
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX47
مدل TX47
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM1
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM1
مدل TM1
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM2
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM2
مدل TM2
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM3
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM3
مدل TM3
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM5
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM5
مدل TM5
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM7
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM7
مدل TM7
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM8
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM8
مدل TM8
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM9
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM9
مدل TM9
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM10
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM10
مدل TM10
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM11
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM11
مدل TM11
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو زیرصفحه ای مدل TM13
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای لتو
TM13
مدل TM13
سینک ظرفشویی لتو-زیرصفحه ای
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX53
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX53
مدل TX53
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX55
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX55
مدل TX55
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX56
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX56
مدل TX56
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX57
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX57
مدل TX57
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX64
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX64
مدل TX64
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX54
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX54
مدل TX54
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX59
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX59
مدل TX59
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX65
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX65
مدل TX65
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX66
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX66
مدل TX66
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TX67
سینک ظرفشویی توکار لتو
TX67
مدل TX67
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF101
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF101
مدل TF101
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF103
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF103
مدل TF103
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF105
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF105
مدل TF105
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF106
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF106
مدل TF106
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF201
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF201
مدل TF201
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF203
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF203
مدل TF203
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو توکار مدل TF204
سینک ظرفشویی توکار لتو
TF204
مدل TF204
سینک ظرفشویی لتو-توکار
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو گرانیتی مدل Amanda Black
سینک ظرفشویی گرانیتی لتو
Amanda Black
مدل Amanda Black
سینک ظرفشویی لتو-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو گرانیتی مدل Amanda White
سینک ظرفشویی گرانیتی لتو
Amanda White
مدل Amanda White
سینک ظرفشویی لتو-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو گرانیتی مدل DELUXE Black
سینک ظرفشویی گرانیتی لتو
DELUXE Black
مدل DELUXE Black
سینک ظرفشویی لتو-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی لتو گرانیتی مدل DELUXE White
سینک ظرفشویی گرانیتی لتو
DELUXE White
مدل DELUXE White
سینک ظرفشویی لتو-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز

راهنمای انتخاب و خرید سینک ظرفشویی

معمولا در انتخاب سینک ظرفشویی مناسب معیارهایی از قبیل جنس ورق ، ضخامت ورق ، اندازه سینک ، شکل ظاهری ، عمق لگن ، چپ لگن یا راست لگن بودن می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

جنس ورق : معمولا جنس ورق سینک های ظرفشویی موجود در بازار از نوع استنلس استیل می باشد.

سمت لگن : در هنگام انتخاب سینک دقت داشته باشید که بسته به نوع قرار گیری و چیدمان وسایل آشپزخانه از قبیل اجاق گاز ممکن است سمت لگن سینک ظرفشویی شما نیز تغییر کند. معمولا همه سینک ها دارای لگن چپ و راست هستند.

ضخامت ورق و عمق لگن : معمولا سینک هایی با قیمت ارزان دارای ضخامت و عمق لگن کمتری می باشند بالعکس سینک هایی که از ضخامت و عمق لگن بیشتری برخوردار هستند گران تر هستند. از این جهت می توان سینک ها را به دو دسته فانتزی و نیمه فانتزی تقسیم بندی کرد بدین ترتیب سینک هایی که دارای ضخامت ورق (معمولا 0.6 میلیمتر) و عمق لگن کمتری(معمولا 13 الی 14 سانتیمتر) هستند به سینک های نیمه فانتزی و سینک هایی که دارای ضخامت ورق(معمولا 0.8 تا 1 میلیمتر) و عمق لگن (معمولا 17 تا 21 سانتیمتر) بیشتری هستند به سینک های فانتزی مشهور می باشند.


انواع سینک از لحاظ جنس


سینک استیل : پر کاربردترین سینک ظرفشویی می باشد. معمولا بدلیل قیمت مناسب ومعایب کمتر نسبت به دیگر سینک ها به انتخاب اول اکثر مشتریان بدل گردیده است .

سینک گرانیتی : جدیدترین نوع از سینک های ظرفشویی که معمولا از جنس اکرولیک و در رنگ بندی متنوع ساخته می شوند. این نوع سینک ها نسبت سینک های استیل و شیشه ای از ظاهر زیباتری برخوردار می باشند و به طبع قیمت آنها نیز از همه سینک های دیگر بیشتر است.

سینک شیشه ای : این نوع سینک ها از دو لایه تشکیل شده است بدین ترتیب که جنس لگن ها از استیل و جنس سینی از شیشه مقاوم ساخته شده است. این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع استیل می باشند.


انواع سینک از لحاظ نوع نصب


سینک توکار : این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع روکار هستند و نوع نصب آنها به گونه ای می باشد که صفحه کابینت برش خورده و سینک درون آن قرار می گیرد. تنها عیب این نوع سینک ها ، ریختن آب بر روی صفحه کابینت است. عرض این نوع سینک ها معمولا 50 سانتیمتر می باشد.

سینک روکار : این نوع سینک ها بدون برش صفحه کابینت ، بر روی کابینت قرار می گیرند و معمولا دارای عرض 60 سانتیمتر می باشند.

سینک زیرصفحه ای : برخی از سینک ها به گونه ای نصب می شوند که به اصطلاح به آنها سینک های زیر صفحه ای یا توکار گفته می شود. معمولا بر روی این نوع سینک ها ، سنگی که از قبل برش داده شده است قرار داده می شود.kitchen stainless steel sink

سینک لتو

سینک ظرفشویی لتو

سینک روکار لتو

سینک توکار لتو

سینک شیشه ای لتو

سینک زیر صفحه ای لتو