سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8022
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل
8022
مدل 8022
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-شیشه ای
52,475,000
41,980,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8021
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل
8021
مدل 8021
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-شیشه ای
52,080,000
41,664,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8033
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل
8033
مدل 8033
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-شیشه ای
51,190,000
40,952,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2070
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2070
مدل 2070
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
48,155,000
38,524,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8023
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل
8023
مدل 8023
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-شیشه ای
47,315,000
37,852,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل شیشه ای مدل 8011
سینک ظرفشویی شیشه ای ایلیا استیل
8011
مدل 8011
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-شیشه ای
35,280,000
28,224,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1063
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1063
مدل 1063
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
33,900,000
27,120,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1061
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1061
مدل 1061
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
32,810,000
26,248,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1062
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1062
مدل 1062
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
32,275,000
25,820,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2061
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2061
مدل 2061
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
31,225,000
24,980,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6008
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6008
مدل 6008
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
30,770,000
24,616,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2062
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2062
مدل 2062
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
30,105,000
24,084,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1026
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1026
مدل 1026
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
29,195,000
23,356,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1060
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1060
مدل 1060
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
28,780,000
23,024,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2026
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2026
مدل 2026
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
27,660,000
22,128,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2015
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2015
مدل 2015
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
27,225,000
21,780,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2052
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2052
مدل 2052
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
26,910,000
21,528,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2060
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2060
مدل 2060
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
26,895,000
21,516,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1044
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1044
مدل 1044
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
25,945,000
20,756,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6006
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6006
مدل 6006
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
25,830,000
20,664,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2042
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2042
مدل 2042
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
24,765,000
19,812,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1014
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1014
مدل 1014
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
24,710,000
19,768,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1041
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1041
مدل 1041
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
24,360,000
19,488,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1013
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1013
مدل 1013
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
24,240,000
19,392,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1010
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1010
مدل 1010
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
23,920,000
19,136,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1021
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1021
مدل 1021
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
23,920,000
19,136,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1028
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1028
مدل 1028
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
23,920,000
19,136,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6007
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6007
مدل 6007
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
23,895,000
19,116,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2068
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2068
مدل 2068
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
23,865,000
19,092,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1051
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1051
مدل 1051
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
23,320,000
18,656,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1053
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1053
مدل 1053
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
23,320,000
18,656,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2041
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2041
مدل 2041
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
23,020,000
18,416,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1020
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1020
مدل 1020
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
22,990,000
18,392,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2013
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2013
مدل 2013
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
22,640,000
18,112,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2051
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2051
مدل 2051
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
22,410,000
17,928,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2010
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2010
مدل 2010
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
22,370,000
17,896,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2021
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2021
مدل 2021
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
22,370,000
17,896,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2028
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2028
مدل 2028
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
22,370,000
17,896,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1023
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1023
مدل 1023
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
22,295,000
17,836,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1012
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1012
مدل 1012
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
22,030,000
17,624,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6009
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6009
مدل 6009
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
21,805,000
17,444,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2020
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2020
مدل 2020
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
21,580,000
17,264,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1018
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1018
مدل 1018
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
21,065,000
16,852,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2012
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2012
مدل 2012
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
20,455,000
16,364,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2066
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2066
مدل 2066
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
20,435,000
16,348,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6005
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6005
مدل 6005
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
20,040,000
16,032,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 2018
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
2018
مدل 2018
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
19,970,000
15,976,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 1011
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
1011
مدل 1011
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
17,190,000
13,752,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6003
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6003
مدل 6003
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
16,635,000
13,308,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 4013
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
4013
مدل 4013
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
14,630,000
11,704,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6004
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6004
مدل 6004
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
14,500,000
11,600,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6002
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6002
مدل 6002
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
14,070,000
11,256,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3013
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
3013
مدل 3013
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
14,050,000
11,240,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 4021
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
4021
مدل 4021
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
14,020,000
11,216,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 4028
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
4028
مدل 4028
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
14,020,000
11,216,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3021
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
3021
مدل 3021
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
13,210,000
10,568,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3028
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
3028
مدل 3028
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
13,210,000
10,568,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 4051
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
4051
مدل 4051
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
13,040,000
10,432,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل توکار مدل 4054
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل
4054
مدل 4054
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-توکار
13,040,000
10,432,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3510
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
3510
مدل 3510
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
12,395,000
9,916,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل زیرصفحه ای مدل 6001
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای ایلیا استیل
6001
مدل 6001
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-زیرصفحه ای
12,385,000
9,908,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 3051
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
3051
مدل 3051
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
12,175,000
9,740,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 234
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
234
مدل 234
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
10,390,000
8,312,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 233
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
233
مدل 233
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
8,210,000
6,568,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 222
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
222
مدل 222
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
7,985,000
6,388,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 131
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
131
مدل 131
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
7,555,000
6,044,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 221
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
221
مدل 221
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
7,555,000
6,044,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 122
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
122
مدل 122
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
7,200,000
5,760,000
سینک ظرفشویی ایلیا استیل روکار مدل 111
سینک ظرفشویی روکار ایلیا استیل
111
مدل 111
سینک ظرفشویی ایلیا استیل-روکار
6,445,000
5,156,000

راهنمای انتخاب و خرید سینک ظرفشویی

معمولا در انتخاب سینک ظرفشویی مناسب معیارهایی از قبیل جنس ورق ، ضخامت ورق ، اندازه سینک ، شکل ظاهری ، عمق لگن ، چپ لگن یا راست لگن بودن می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

جنس ورق : معمولا جنس ورق سینک های ظرفشویی موجود در بازار از نوع استنلس استیل می باشد.

سمت لگن : در هنگام انتخاب سینک دقت داشته باشید که بسته به نوع قرار گیری و چیدمان وسایل آشپزخانه از قبیل اجاق گاز ممکن است سمت لگن سینک ظرفشویی شما نیز تغییر کند. معمولا همه سینک ها دارای لگن چپ و راست هستند.

ضخامت ورق و عمق لگن : معمولا سینک هایی با قیمت ارزان دارای ضخامت و عمق لگن کمتری می باشند بالعکس سینک هایی که از ضخامت و عمق لگن بیشتری برخوردار هستند گران تر هستند. از این جهت می توان سینک ها را به دو دسته فانتزی و نیمه فانتزی تقسیم بندی کرد بدین ترتیب سینک هایی که دارای ضخامت ورق (معمولا 0.6 میلیمتر) و عمق لگن کمتری(معمولا 13 الی 14 سانتیمتر) هستند به سینک های نیمه فانتزی و سینک هایی که دارای ضخامت ورق(معمولا 0.8 تا 1 میلیمتر) و عمق لگن (معمولا 17 تا 21 سانتیمتر) بیشتری هستند به سینک های فانتزی مشهور می باشند.


انواع سینک از لحاظ جنس


سینک استیل : پر کاربردترین سینک ظرفشویی می باشد. معمولا بدلیل قیمت مناسب ومعایب کمتر نسبت به دیگر سینک ها به انتخاب اول اکثر مشتریان بدل گردیده است .

سینک گرانیتی : جدیدترین نوع از سینک های ظرفشویی که معمولا از جنس اکرولیک و در رنگ بندی متنوع ساخته می شوند. این نوع سینک ها نسبت سینک های استیل و شیشه ای از ظاهر زیباتری برخوردار می باشند و به طبع قیمت آنها نیز از همه سینک های دیگر بیشتر است.

سینک شیشه ای : این نوع سینک ها از دو لایه تشکیل شده است بدین ترتیب که جنس لگن ها از استیل و جنس سینی از شیشه مقاوم ساخته شده است. این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع استیل می باشند.


انواع سینک از لحاظ نوع نصب


سینک توکار : این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع روکار هستند و نوع نصب آنها به گونه ای می باشد که صفحه کابینت برش خورده و سینک درون آن قرار می گیرد. تنها عیب این نوع سینک ها ، ریختن آب بر روی صفحه کابینت است. عرض این نوع سینک ها معمولا 50 سانتیمتر می باشد.

سینک روکار : این نوع سینک ها بدون برش صفحه کابینت ، بر روی کابینت قرار می گیرند و معمولا دارای عرض 60 سانتیمتر می باشند.

سینک زیرصفحه ای : برخی از سینک ها به گونه ای نصب می شوند که به اصطلاح به آنها سینک های زیر صفحه ای یا توکار گفته می شود. معمولا بر روی این نوع سینک ها ، سنگی که از قبل برش داده شده است قرار داده می شود.kitchen stainless steel sink

سینک ایلیا استیل

سینک ظرفشویی ایلیا استیل

سینک روکار ایلیا استیل

سینک توکار ایلیا استیل

سینک شیشه ای ایلیا استیل

سینک زیر صفحه ای ایلیا استیل