سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 905
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای استیل البرز
905
مدل 905
سینک ظرفشویی استیل البرز-زیرصفحه ای
34,962,000
28,144,410
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 814عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
814عرض60
مدل 814عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
29,085,000
23,413,425
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 815عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
815عرض60
مدل 815عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
29,085,000
23,413,425
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 814
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
814
مدل 814
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
27,427,000
22,078,735
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 815
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
815
مدل 815
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
27,427,000
22,078,735
سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 935
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای استیل البرز
935
مدل 935
سینک ظرفشویی استیل البرز-زیرصفحه ای
26,017,000
20,943,685
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 812عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
812عرض60
مدل 812عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
25,467,000
20,500,935
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 813عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
813عرض60
مدل 813عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
25,467,000
20,500,935
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 530عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
530عرض60
مدل 530عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
24,085,000
19,388,425
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 812
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
812
مدل 812
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
23,804,000
19,162,220
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 813
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
813
مدل 813
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
23,804,000
19,162,220
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 816
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
816
مدل 816
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
23,512,000
18,927,160
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 530
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
530
مدل 530
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 736عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
736عرض60
مدل 736عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 735عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
735عرض60
مدل 735عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 734عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
734عرض60
مدل 734عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 761عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
761عرض60
مدل 761عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 762عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
762عرض60
مدل 762عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 763عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
763عرض60
مدل 763عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 764عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
764عرض60
مدل 764عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 765عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
765عرض60
مدل 765عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 738عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
738عرض60
مدل 738عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
22,409,000
18,039,245
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 725عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
725عرض60
مدل 725عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
21,604,000
17,391,220
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 540
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
540
مدل 540
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,570,000
17,363,850
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 725عرض50
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
725عرض50
مدل 725عرض50
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
21,486,000
17,296,230
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 614عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
614عرض60
مدل 614عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
21,418,000
17,241,490
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 733
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
733
مدل 733
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 734
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
734
مدل 734
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 735
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
735
مدل 735
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 736
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
736
مدل 736
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 737
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
737
مدل 737
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 761
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
761
مدل 761
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 762
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
762
مدل 762
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 763
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
763
مدل 763
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 764
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
764
مدل 764
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 765
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
765
مدل 765
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 738
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
738
مدل 738
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
21,067,000
16,958,935
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 611عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
611عرض60
مدل 611عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
20,491,000
16,495,255
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 725
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
725
مدل 725
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
19,993,000
16,094,365
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 614
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
614
مدل 614
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
19,893,000
16,013,865
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 614New
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
614New
مدل 614New
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
19,754,000
15,901,970
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 612عرض50
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
612عرض50
مدل 612عرض50
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
19,743,000
15,893,115
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 610عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
610عرض60
مدل 610عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
19,628,000
15,800,540
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 611
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
611
مدل 611
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
19,283,000
15,522,815
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 610عرض50
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
610عرض50
مدل 610عرض50
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
18,722,000
15,071,210
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 608عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
608عرض60
مدل 608عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
18,610,000
14,981,050
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 610
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
610
مدل 610
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
18,218,000
14,665,490
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 510
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
510
مدل 510
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
17,901,000
14,410,305
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 608
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
608
مدل 608
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
17,728,000
14,271,040
سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 930
سینک ظرفشویی زیرصفحه ای استیل البرز
930
مدل 930
سینک ظرفشویی استیل البرز-زیرصفحه ای
17,624,000
14,187,320
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 628
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
628
مدل 628
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
16,541,000
13,315,505
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 605عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
605عرض60
مدل 605عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
15,704,000
12,641,720
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 711عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
711عرض60
مدل 711عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
15,704,000
12,641,720
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 618عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
618عرض60
مدل 618عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
15,311,000
12,325,355
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 618
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
618
مدل 618
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
14,590,000
11,744,950
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 605
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
605
مدل 605
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
14,581,000
11,737,705
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 810
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
810
مدل 810
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
14,581,000
11,737,705
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 214
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
214
مدل 214
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
14,226,000
11,451,930
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 215
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
215
مدل 215
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
14,226,000
11,451,930
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 270
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
270
مدل 270
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
13,490,000
10,859,450
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 215عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
215عرض60
مدل 215عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
12,811,000
10,312,855
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 214عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
214عرض60
مدل 214عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
12,811,000
10,312,855
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 270عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
270عرض60
مدل 270عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
12,606,000
10,147,830
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 200
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
200
مدل 200
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
12,427,000
10,003,735
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 260عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
260عرض60
مدل 260عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
12,271,000
9,878,155
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 180
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
180
مدل 180
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
11,429,000
9,200,345
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 260عرض50
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
260عرض50
مدل 260عرض50
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
11,315,000
9,108,575
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 270عرض50
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
270عرض50
مدل 270عرض50
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
11,215,000
9,028,075
سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 170
سینک ظرفشویی توکار استیل البرز
170
مدل 170
سینک ظرفشویی استیل البرز-توکار
9,811,000
7,897,855
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 165عرض60
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
165عرض60
مدل 165عرض60
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
8,520,000
6,858,600
سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 165عرض50
سینک ظرفشویی روکار استیل البرز
165عرض50
مدل 165عرض50
سینک ظرفشویی استیل البرز-روکار
8,148,000
6,559,140
سینک ظرفشویی استیل البرز شیشه ای مدل کریستال سفید
سینک ظرفشویی شیشه ای استیل البرز
کریستال سفید
مدل کریستال سفید
سینک ظرفشویی استیل البرز-شیشه ای
46,921,000
37,771,405
سینک ظرفشویی استیل البرز شیشه ای مدل کریستال
سینک ظرفشویی شیشه ای استیل البرز
کریستال
مدل کریستال
سینک ظرفشویی استیل البرز-شیشه ای
43,414,000
34,948,270

راهنمای انتخاب و خرید سینک ظرفشویی

معمولا در انتخاب سینک ظرفشویی مناسب معیارهایی از قبیل جنس ورق ، ضخامت ورق ، اندازه سینک ، شکل ظاهری ، عمق لگن ، چپ لگن یا راست لگن بودن می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

جنس ورق : معمولا جنس ورق سینک های ظرفشویی موجود در بازار از نوع استنلس استیل می باشد.

سمت لگن : در هنگام انتخاب سینک دقت داشته باشید که بسته به نوع قرار گیری و چیدمان وسایل آشپزخانه از قبیل اجاق گاز ممکن است سمت لگن سینک ظرفشویی شما نیز تغییر کند. معمولا همه سینک ها دارای لگن چپ و راست هستند.

ضخامت ورق و عمق لگن : معمولا سینک هایی با قیمت ارزان دارای ضخامت و عمق لگن کمتری می باشند بالعکس سینک هایی که از ضخامت و عمق لگن بیشتری برخوردار هستند گران تر هستند. از این جهت می توان سینک ها را به دو دسته فانتزی و نیمه فانتزی تقسیم بندی کرد بدین ترتیب سینک هایی که دارای ضخامت ورق (معمولا 0.6 میلیمتر) و عمق لگن کمتری(معمولا 13 الی 14 سانتیمتر) هستند به سینک های نیمه فانتزی و سینک هایی که دارای ضخامت ورق(معمولا 0.8 تا 1 میلیمتر) و عمق لگن (معمولا 17 تا 21 سانتیمتر) بیشتری هستند به سینک های فانتزی مشهور می باشند.


انواع سینک از لحاظ جنس


سینک استیل : پر کاربردترین سینک ظرفشویی می باشد. معمولا بدلیل قیمت مناسب ومعایب کمتر نسبت به دیگر سینک ها به انتخاب اول اکثر مشتریان بدل گردیده است .

سینک گرانیتی : جدیدترین نوع از سینک های ظرفشویی که معمولا از جنس اکرولیک و در رنگ بندی متنوع ساخته می شوند. این نوع سینک ها نسبت سینک های استیل و شیشه ای از ظاهر زیباتری برخوردار می باشند و به طبع قیمت آنها نیز از همه سینک های دیگر بیشتر است.

سینک شیشه ای : این نوع سینک ها از دو لایه تشکیل شده است بدین ترتیب که جنس لگن ها از استیل و جنس سینی از شیشه مقاوم ساخته شده است. این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع استیل می باشند.


انواع سینک از لحاظ نوع نصب


سینک توکار : این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع روکار هستند و نوع نصب آنها به گونه ای می باشد که صفحه کابینت برش خورده و سینک درون آن قرار می گیرد. تنها عیب این نوع سینک ها ، ریختن آب بر روی صفحه کابینت است. عرض این نوع سینک ها معمولا 50 سانتیمتر می باشد.

سینک روکار : این نوع سینک ها بدون برش صفحه کابینت ، بر روی کابینت قرار می گیرند و معمولا دارای عرض 60 سانتیمتر می باشند.

سینک زیرصفحه ای : برخی از سینک ها به گونه ای نصب می شوند که به اصطلاح به آنها سینک های زیر صفحه ای یا توکار گفته می شود. معمولا بر روی این نوع سینک ها ، سنگی که از قبل برش داده شده است قرار داده می شود.kitchen stainless steel sink

سینک استیل البرز

سینک ظرفشویی استیل البرز

سینک روکار استیل البرز

سینک توکار استیل البرز

سینک شیشه ای استیل البرز

سینک زیر صفحه ای استیل البرز