اجاق گاز کن مبله مدل GM510
اجاق گاز مبله کن
GM510
مدل GM510
اجاق گاز کن-مبله
94,750,000
73,431,250
اجاق گاز کن مبله مدل GM530
اجاق گاز مبله کن
GM530
مدل GM530
اجاق گاز کن-مبله
88,000,000
68,200,000
اجاق گاز کن برقی مدل CD4002
اجاق گاز برقی کن
CD4002
مدل CD4002
اجاق گاز کن-برقی
84,500,000
65,487,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG9502
اجاق گاز شیشه ای کن
CG9502
مدل CG9502
اجاق گاز کن-شیشه ای
69,000,000
53,475,000
اجاق گاز کن برقی مدل CC2201
اجاق گاز برقی کن
CC2201
مدل CC2201
اجاق گاز کن-برقی
61,800,000
47,895,000
اجاق گاز کن برقی مدل CD2001
اجاق گاز برقی کن
CD2001
مدل CD2001
اجاق گاز کن-برقی
61,800,000
47,895,000
اجاق گاز کن برقی مدل CD2003
اجاق گاز برقی کن
CD2003
مدل CD2003
اجاق گاز کن-برقی
61,800,000
47,895,000
اجاق گاز کن استیل مدل 532S
اجاق گاز استیل کن
532S
مدل 532S
اجاق گاز کن-استیل
61,700,000
47,817,500
اجاق گاز کن استیل مدل 531S
اجاق گاز استیل کن
531S
مدل 531S
اجاق گاز کن-استیل
61,700,000
47,817,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG1402
اجاق گاز شیشه ای کن
CG1402
مدل CG1402
اجاق گاز کن-شیشه ای
61,500,000
47,662,500
اجاق گاز کن استیل مدل CS7501
اجاق گاز استیل کن
CS7501
مدل CS7501
اجاق گاز کن-استیل
61,500,000
47,662,500
اجاق گاز کن استیل مدل 532SF
اجاق گاز استیل کن
532SF
مدل 532SF
اجاق گاز کن-استیل
61,400,000
47,585,000
اجاق گاز کن استیل مدل 531SF
اجاق گاز استیل کن
531SF
مدل 531SF
اجاق گاز کن-استیل
61,400,000
47,585,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CS8571
اجاق گاز شیشه ای کن
CS8571
مدل CS8571
اجاق گاز کن-شیشه ای
61,400,000
47,585,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511GW
اجاق گاز شیشه ای کن
511GW
مدل 511GW
اجاق گاز کن-شیشه ای
61,000,000
47,275,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521GW
اجاق گاز شیشه ای کن
521GW
مدل 521GW
اجاق گاز کن-شیشه ای
61,000,000
47,275,000
اجاق گاز کن استیل مدل 513M
اجاق گاز استیل کن
513M
مدل 513M
اجاق گاز کن-استیل
58,200,000
45,105,000
اجاق گاز کن استیل مدل 513SX
اجاق گاز استیل کن
513SX
مدل 513SX
اجاق گاز کن-استیل
57,700,000
44,717,500
اجاق گاز کن استیل مدل 518M
اجاق گاز استیل کن
518M
مدل 518M
اجاق گاز کن-استیل
57,400,000
44,485,000
اجاق گاز کن استیل مدل 530S
اجاق گاز استیل کن
530S
مدل 530S
اجاق گاز کن-استیل
57,400,000
44,485,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل سفید
اجاق گاز شیشه ای کن
اپل سفید
مدل اپل سفید
اجاق گاز کن-شیشه ای
57,400,000
44,485,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک سفید
اجاق گاز شیشه ای کن
پاردیک سفید
مدل پاردیک سفید
اجاق گاز کن-شیشه ای
57,400,000
44,485,000
اجاق گاز کن استیل مدل 524S
اجاق گاز استیل کن
524S
مدل 524S
اجاق گاز کن-استیل
57,400,000
44,485,000
اجاق گاز کن استیل مدل 530M
اجاق گاز استیل کن
530M
مدل 530M
اجاق گاز کن-استیل
57,400,000
44,485,000
اجاق گاز کن استیل مدل 518SX
اجاق گاز استیل کن
518SX
مدل 518SX
اجاق گاز کن-استیل
57,300,000
44,407,500
اجاق گاز کن استیل مدل 518S
اجاق گاز استیل کن
518S
مدل 518S
اجاق گاز کن-استیل
57,100,000
44,252,500
اجاق گاز کن استیل مدل 523S
اجاق گاز استیل کن
523S
مدل 523S
اجاق گاز کن-استیل
57,000,000
44,175,000
اجاق گاز کن استیل مدل 518B
اجاق گاز استیل کن
518B
مدل 518B
اجاق گاز کن-استیل
56,900,000
44,097,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G
اجاق گاز شیشه ای کن
526G
مدل 526G
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,700,000
43,942,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G
اجاق گاز شیشه ای کن
527G
مدل 527G
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,700,000
43,942,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC
اجاق گاز شیشه ای کن
526GC
مدل 526GC
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,700,000
43,942,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC
اجاق گاز شیشه ای کن
527GC
مدل 527GC
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,700,000
43,942,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک مشکی
اجاق گاز شیشه ای کن
پاردیک مشکی
مدل پاردیک مشکی
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,600,000
43,865,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل مشکی
اجاق گاز شیشه ای کن
اپل مشکی
مدل اپل مشکی
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,500,000
43,787,500
اجاق گاز کن استیل مدل 513S
اجاق گاز استیل کن
513S
مدل 513S
اجاق گاز کن-استیل
56,400,000
43,710,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G
اجاق گاز شیشه ای کن
521G
مدل 521G
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511G
اجاق گاز شیشه ای کن
511G
مدل 511G
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 525M
اجاق گاز شیشه ای کن
525M
مدل 525M
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 519M
اجاق گاز شیشه ای کن
519M
مدل 519M
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 522M
اجاق گاز شیشه ای کن
522M
مدل 522M
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8503
اجاق گاز شیشه ای کن
CG8503
مدل CG8503
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8504
اجاق گاز شیشه ای کن
CG8504
مدل CG8504
اجاق گاز کن-شیشه ای
56,200,000
43,555,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 422M
اجاق گاز شیشه ای کن
422M
مدل 422M
اجاق گاز کن-شیشه ای
52,900,000
40,997,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 425M
اجاق گاز شیشه ای کن
425M
مدل 425M
اجاق گاز کن-شیشه ای
52,700,000
40,842,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 501G
اجاق گاز شیشه ای کن
501G
مدل 501G
اجاق گاز کن-شیشه ای
52,300,000
40,532,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل G303
اجاق گاز شیشه ای کن
G303
مدل G303
اجاق گاز کن-شیشه ای
52,300,000
40,532,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 403G
اجاق گاز شیشه ای کن
403G
مدل 403G
اجاق گاز کن-شیشه ای
50,700,000
39,292,500
اجاق گاز کن استیل مدل 403S
اجاق گاز استیل کن
403S
مدل 403S
اجاق گاز کن-استیل
49,100,000
38,052,500
اجاق گاز کن استیل مدل IS9504
اجاق گاز استیل کن
IS9504
مدل IS9504
اجاق گاز کن-استیل
45,900,000
35,572,500
اجاق گاز کن استیل مدل IS9505
اجاق گاز استیل کن
IS9505
مدل IS9505
اجاق گاز کن-استیل
45,900,000
35,572,500
اجاق گاز کن استیل مدل IS9502
اجاق گاز استیل کن
IS9502
مدل IS9502
اجاق گاز کن-استیل
45,600,000
35,340,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8518M
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8518M
مدل IG8518M
اجاق گاز کن-شیشه ای
44,700,000
34,642,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8521
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8521
مدل IG8521
اجاق گاز کن-شیشه ای
44,700,000
34,642,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8519
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8519
مدل IG8519
اجاق گاز کن-شیشه ای
44,700,000
34,642,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8520
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8520
مدل IG8520
اجاق گاز کن-شیشه ای
44,700,000
34,642,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8517
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8517
مدل IG8517
اجاق گاز کن-شیشه ای
44,700,000
34,642,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8505
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8505
مدل IG8505
اجاق گاز کن-شیشه ای
43,900,000
34,022,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8504
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8504
مدل IG8504
اجاق گاز کن-شیشه ای
43,900,000
34,022,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8506
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8506
مدل IG8506
اجاق گاز کن-شیشه ای
43,900,000
34,022,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 302G
اجاق گاز شیشه ای کن
302G
مدل 302G
اجاق گاز کن-شیشه ای
43,700,000
33,867,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8507
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8507
مدل IG8507
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8509
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8509
مدل IG8509
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8510
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8510
مدل IG8510
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8501
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8501
مدل IG8501
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8502
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8502
مدل IG8502
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8503
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8503
مدل IG8503
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8514
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8514
مدل IG8514
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8515
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8515
مدل IG8515
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8516
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8516
مدل IG8516
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,900,000
33,247,500
اجاق گاز کن استیل مدل IS9501
اجاق گاز استیل کن
IS9501
مدل IS9501
اجاق گاز کن-استیل
42,200,000
32,705,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6403
اجاق گاز شیشه ای کن
IG6403
مدل IG6403
اجاق گاز کن-شیشه ای
33,700,000
26,117,500
اجاق گاز کن استیل مدل 203S
اجاق گاز استیل کن
203S
مدل 203S
اجاق گاز کن-استیل
33,000,000
25,575,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6401
اجاق گاز شیشه ای کن
IG6401
مدل IG6401
اجاق گاز کن-شیشه ای
32,900,000
25,497,500
اجاق گاز کن استیل مدل IS6401
اجاق گاز استیل کن
IS6401
مدل IS6401
اجاق گاز کن-استیل
32,900,000
25,497,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 203G
اجاق گاز شیشه ای کن
203G
مدل 203G
اجاق گاز کن-شیشه ای
28,300,000
21,932,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG3201
اجاق گاز شیشه ای کن
IG3201
مدل IG3201
اجاق گاز کن-شیشه ای
21,700,000
16,817,500

راهنمای انتخاب و خرید اجاق گاز

بدون شک یکی از مهمترین تجهیزات آشپزخانه اجاق گاز می باشد. اجاق گاز معمولا یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه محسوب می شود از این جهت انتخاب یک اجاق گاز مناسب می تواند تا حدود زیادی خیال خانم های خانه دار را آسوده کند. لذا در این مختصر سعی شده است که اطلاعاتی در خصوص ویژگی های اجاق گاز مناسب ارائه شود. اجاق گازها به لحاظ ابعاد به انواع رومیزی ، مبله (کابین دار) و صفحه ای(توکار) تقسیم بندی می شوند.

اجاق گاز مبله : این نوع اجاق گاز از سالهای دور مورد استفاده قرار می گرفته است و در سالهای متمادی از لحاظ ظاهری و کارایی به کیفیت آن افزوده شده است. امروزه این نوع اجاق گازها دارای فر نیز می باشند. از مزایایی این نوع اجاق گازها می توان به قابلیت جابجایی و راندمان بالای حرارتی و از معایب آن می توان به فضای زیادی که اشغال می کند اشاره کرد.

اجاق گاز رومیزی : این نوع از اجاق گاز ساده ترین نوع اجاق گاز می باشد. از مزایای این نوع اجاق گاز ، قابلیت جابجایی و فضای کمی است که اشغال می کند و از معایب آن می توان به ظاهر نه چندان شکیل و راندمان پایین حرارتی آن اشاره کرد. این نوع اجاق گاز برای ادارات و مغازه ها مناسب می باشد.

اجاق گاز صفحه ای : با توجه به طراحی مدرن و امروزی آشپزخانه ها و طراحی فرهای توکار ، این نوع اجاق گازها به تدریج جای خود را در آشپزخانه های ما باز می کنند. از مزایای این اجاق گاز ها می توان به طراحی زیبا ، فضای اشغالی کم ، راندمان حرارتی مناسب اشاره کرد.


تقسیم بندی اجاق گازها به لحاظ سوخت مصرفی


اجاق گاز صفحه ای برقی : این نوع اجاق گازها دارای توان گرمایی بالاتر و قدرت پخت بهتری می باشند اما با توجه به استفاده از برق نسبت به سایر اجاق گازها ، پرهزینه تر می باشند.

اجاق گاز صفحه ای گازی


تقسیم بندی اجاق گازهای صفحه ای به لحاظ جنس صفحه


اجاق گاز صفحه ای استیل : دارای دونوع استیل صاف و ضد خش(آجدار) می باشند. اجاق گاز با استیل صاف بدلیل سطح صاف وصیقلی بهتر از سایر اجاق گازها تمیز خواهد شد اما احتمال خش دار شدن را نیز دارد.

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای : اجاق گازهای شیشه ای دارای ظاهری بهتر نسبت به نوع استیل می باشند. جنس شیشه این نوع اجاق گازها از جنس شیشه سکوریت نشکن می باشد که معمولا در برابر حرارت مقاوم بوده و به این راحتی شکسته نمی شوند. این اجاق گاز معمولا در دو رنگ سفید و مشکی تولید می شود که رنگ سفید نسبت به رنگ مشکی گرانتر می باشد.

اجاق گاز سرامیکی : این نوع اجاق گازها علاوه بر برخورداری از ظاهری مناسب دارای مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به اجاق گازهای شیشه ای می باشند.


معیارهایی مهم در هنگام خرید اجاق گاز صفحه ای


ترموکوبل : ترموکوبل در اجاق گازهایی که از سوخت گاز استفاده می کنند در هنگام خاموش شدن شعله به علت سر ریز غذایی یا به هر علت دیگر به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

فندک : یکی دیگر از معیارهای قابل ذکر داشتن فندک می باشد که تقریبا همه اجاق گازهای صفحه ای امروزی مجهز به فندک می باشند.

نشان استاندارد : در هنگام خرید اجاق گاز حتما از دارا بودن نشان استاندارد آن اطمینان حاصل فرمایید.kitchen built-in hob gas

اجاق گاز کن

گاز کن

اجاق گاز مبله کن

اجاق گاز توکار کن

اجاق گاز استیل کن

اجاق گاز شیشه ای کن

خرید اینترنتی اجاق گاز کن

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی کن