اجاق گاز لتو استیل مدل PS5D
اجاق گاز استیل لتو
PS5D
مدل PS5D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS6D
اجاق گاز استیل لتو
PS6D
مدل PS6D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS12
اجاق گاز استیل لتو
PS12
مدل PS12
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS17D
اجاق گاز استیل لتو
PS17D
مدل PS17D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS19D
اجاق گاز استیل لتو
PS19D
مدل PS19D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS20D
اجاق گاز استیل لتو
PS20D
مدل PS20D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS21D
اجاق گاز استیل لتو
PS21D
مدل PS21D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS24D
اجاق گاز استیل لتو
PS24D
مدل PS24D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS25D
اجاق گاز استیل لتو
PS25D
مدل PS25D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو برقی مدل PS29
اجاق گاز برقی لتو
PS29
مدل PS29
اجاق گاز لتو-برقی
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG1D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG1D
مدل PG1D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG2D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG2D
مدل PG2D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG6D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG6D
مدل PG6D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG7D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG7D
مدل PG7D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG8D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG8D
مدل PG8D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG12
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG12
مدل PG12
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG14D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG14D
مدل PG14D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG25D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG25D
مدل PG25D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG26D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG26D
مدل PG26D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG27D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG27D
مدل PG27D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG28D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG28D
مدل PG28D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG29D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG29D
مدل PG29D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG31D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG31D
مدل PG31D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG32D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG32D
مدل PG32D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG33D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG33D
مدل PG33D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG34D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG34D
مدل PG34D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS36D
اجاق گاز استیل لتو
PS36D
مدل PS36D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو برقی مدل PS31
اجاق گاز برقی لتو
PS31
مدل PS31
اجاق گاز لتو-برقی
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG38D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG38D
مدل PG38D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG39D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG39D
مدل PG39D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG40D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG40D
مدل PG40D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG41D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG41D
مدل PG41D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG42D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG42D
مدل PG42D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS37D
اجاق گاز استیل لتو
PS37D
مدل PS37D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS38D
اجاق گاز استیل لتو
PS38D
مدل PS38D
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS43S
اجاق گاز استیل لتو
PS43S
مدل PS43S
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS40S
اجاق گاز استیل لتو
PS40S
مدل PS40S
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS41S
اجاق گاز استیل لتو
PS41S
مدل PS41S
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو استیل مدل PS42S
اجاق گاز استیل لتو
PS42S
مدل PS42S
اجاق گاز لتو-استیل
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG44D
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG44D
مدل PG44D
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG53S
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG53S
مدل PG53S
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG52S
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG52S
مدل PG52S
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG50S
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG50S
مدل PG50S
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو شیشه ای مدل PG51S
اجاق گاز شیشه ای لتو
PG51S
مدل PG51S
اجاق گاز لتو-شیشه ای
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو برقی مدل RH01
اجاق گاز برقی لتو
RH01
مدل RH01
اجاق گاز لتو-برقی
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو برقی مدل RH02
اجاق گاز برقی لتو
RH02
مدل RH02
اجاق گاز لتو-برقی
قیمت :
استعلام روز
اجاق گاز لتو برقی مدل RH03
اجاق گاز برقی لتو
RH03
مدل RH03
اجاق گاز لتو-برقی
قیمت :
استعلام روز

راهنمای انتخاب و خرید اجاق گاز

بدون شک یکی از مهمترین تجهیزات آشپزخانه اجاق گاز می باشد. اجاق گاز معمولا یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه محسوب می شود از این جهت انتخاب یک اجاق گاز مناسب می تواند تا حدود زیادی خیال خانم های خانه دار را آسوده کند. لذا در این مختصر سعی شده است که اطلاعاتی در خصوص ویژگی های اجاق گاز مناسب ارائه شود. اجاق گازها به لحاظ ابعاد به انواع رومیزی ، مبله (کابین دار) و صفحه ای(توکار) تقسیم بندی می شوند.

اجاق گاز مبله : این نوع اجاق گاز از سالهای دور مورد استفاده قرار می گرفته است و در سالهای متمادی از لحاظ ظاهری و کارایی به کیفیت آن افزوده شده است. امروزه این نوع اجاق گازها دارای فر نیز می باشند. از مزایایی این نوع اجاق گازها می توان به قابلیت جابجایی و راندمان بالای حرارتی و از معایب آن می توان به فضای زیادی که اشغال می کند اشاره کرد.

اجاق گاز رومیزی : این نوع از اجاق گاز ساده ترین نوع اجاق گاز می باشد. از مزایای این نوع اجاق گاز ، قابلیت جابجایی و فضای کمی است که اشغال می کند و از معایب آن می توان به ظاهر نه چندان شکیل و راندمان پایین حرارتی آن اشاره کرد. این نوع اجاق گاز برای ادارات و مغازه ها مناسب می باشد.

اجاق گاز صفحه ای : با توجه به طراحی مدرن و امروزی آشپزخانه ها و طراحی فرهای توکار ، این نوع اجاق گازها به تدریج جای خود را در آشپزخانه های ما باز می کنند. از مزایای این اجاق گاز ها می توان به طراحی زیبا ، فضای اشغالی کم ، راندمان حرارتی مناسب اشاره کرد.


تقسیم بندی اجاق گازها به لحاظ سوخت مصرفی


اجاق گاز صفحه ای برقی : این نوع اجاق گازها دارای توان گرمایی بالاتر و قدرت پخت بهتری می باشند اما با توجه به استفاده از برق نسبت به سایر اجاق گازها ، پرهزینه تر می باشند.

اجاق گاز صفحه ای گازی


تقسیم بندی اجاق گازهای صفحه ای به لحاظ جنس صفحه


اجاق گاز صفحه ای استیل : دارای دونوع استیل صاف و ضد خش(آجدار) می باشند. اجاق گاز با استیل صاف بدلیل سطح صاف وصیقلی بهتر از سایر اجاق گازها تمیز خواهد شد اما احتمال خش دار شدن را نیز دارد.

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای : اجاق گازهای شیشه ای دارای ظاهری بهتر نسبت به نوع استیل می باشند. جنس شیشه این نوع اجاق گازها از جنس شیشه سکوریت نشکن می باشد که معمولا در برابر حرارت مقاوم بوده و به این راحتی شکسته نمی شوند. این اجاق گاز معمولا در دو رنگ سفید و مشکی تولید می شود که رنگ سفید نسبت به رنگ مشکی گرانتر می باشد.

اجاق گاز سرامیکی : این نوع اجاق گازها علاوه بر برخورداری از ظاهری مناسب دارای مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به اجاق گازهای شیشه ای می باشند.


معیارهایی مهم در هنگام خرید اجاق گاز صفحه ای


ترموکوبل : ترموکوبل در اجاق گازهایی که از سوخت گاز استفاده می کنند در هنگام خاموش شدن شعله به علت سر ریز غذایی یا به هر علت دیگر به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

فندک : یکی دیگر از معیارهای قابل ذکر داشتن فندک می باشد که تقریبا همه اجاق گازهای صفحه ای امروزی مجهز به فندک می باشند.

نشان استاندارد : در هنگام خرید اجاق گاز حتما از دارا بودن نشان استاندارد آن اطمینان حاصل فرمایید.kitchen built-in hob gas

اجاق گاز لتو

گاز لتو

اجاق گاز مبله لتو

اجاق گاز توکار لتو

اجاق گاز استیل لتو

اجاق گاز شیشه ای لتو

خرید اینترنتی اجاق گاز لتو

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی لتو