اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S6121
اجاق گاز استیل استیل البرز
S6121
مدل S6121
اجاق گاز استیل البرز-استیل
68,314,000
54,992,770
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل C5902
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
C5902
مدل C5902
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
67,165,000
54,067,825
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S6902
اجاق گاز استیل استیل البرز
S6902
مدل S6902
اجاق گاز استیل البرز-استیل
63,232,000
50,901,760
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5910
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5910
مدل S5910
اجاق گاز استیل البرز-استیل
58,132,000
46,796,260
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5911
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5911
مدل S5911
اجاق گاز استیل البرز-استیل
56,399,000
45,401,195
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5912
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5912
مدل S5912
اجاق گاز استیل البرز-استیل
56,399,000
45,401,195
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5901S
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5901S
مدل G5901S
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
50,233,000
40,437,565
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5910W
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5910W
مدل G5910W
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
50,233,000
40,437,565
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S6901
اجاق گاز استیل استیل البرز
S6901
مدل S6901
اجاق گاز استیل البرز-استیل
49,740,000
40,040,700
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5904S
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5904S
مدل G5904S
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
49,067,000
39,498,935
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5908
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5908
مدل G5908
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
48,139,000
38,751,895
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5904
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5904
مدل G5904
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
47,740,000
38,430,700
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5910
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5910
مدل G5910
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
46,930,000
37,778,650
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5909
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5909
مدل G5909
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
46,930,000
37,778,650
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5901
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5901
مدل S5901
اجاق گاز استیل البرز-استیل
46,533,000
37,459,065
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5907
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5907
مدل G5907
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
46,349,000
37,310,945
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S4605
اجاق گاز استیل استیل البرز
S4605
مدل S4605
اجاق گاز استیل البرز-استیل
45,244,000
36,421,420
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل C4701
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
C4701
مدل C4701
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
44,766,000
36,036,630
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5908
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5908
مدل S5908
اجاق گاز استیل البرز-استیل
43,961,000
35,388,605
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5703
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5703
مدل G5703
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
43,823,000
35,277,515
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4602S
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4602S
مدل G4602S
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
43,080,000
34,679,400
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5701
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5701
مدل G5701
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
43,047,000
34,652,835
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5905
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5905
مدل G5905
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
42,660,000
34,341,300
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5902
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5902
مدل S5902
اجاق گاز استیل البرز-استیل
42,476,000
34,193,180
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5904
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5904
مدل S5904
اجاق گاز استیل البرز-استیل
42,476,000
34,193,180
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5913
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5913
مدل S5913
اجاق گاز استیل البرز-استیل
42,105,000
33,894,525
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5909
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5909
مدل S5909
اجاق گاز استیل البرز-استیل
41,918,000
33,743,990
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4602
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4602
مدل G4602
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
41,905,000
33,733,525
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5907
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5907
مدل S5907
اجاق گاز استیل البرز-استیل
41,548,000
33,446,140
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5906
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5906
مدل S5906
اجاق گاز استیل البرز-استیل
41,433,000
33,353,565
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4101
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4101
مدل G4101
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
39,941,000
32,152,505
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5905
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5905
مدل S5905
اجاق گاز استیل البرز-استیل
39,319,000
31,651,795
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S6125
اجاق گاز استیل استیل البرز
S6125
مدل S6125
اجاق گاز استیل البرز-استیل
38,914,000
31,325,770
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5701
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5701
مدل S5701
اجاق گاز استیل البرز-استیل
38,761,000
31,202,605
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4601
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4601
مدل G4601
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
38,582,000
31,058,510
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S3601
اجاق گاز استیل استیل البرز
S3601
مدل S3601
اجاق گاز استیل البرز-استیل
37,996,000
30,586,780
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S4603
اجاق گاز استیل استیل البرز
S4603
مدل S4603
اجاق گاز استیل البرز-استیل
35,604,000
28,661,220
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5951S
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5951S
مدل G5951S
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
34,137,000
27,480,285
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5954S
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5954S
مدل G5954S
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
33,182,000
26,711,510
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5960
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5960
مدل S5960
اجاق گاز استیل البرز-استیل
32,873,000
26,462,765
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5959
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5959
مدل S5959
اجاق گاز استیل البرز-استیل
32,873,000
26,462,765
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5960
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5960
مدل G5960
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
32,802,000
26,405,610
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5959
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5959
مدل G5959
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
32,802,000
26,405,610
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5955
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5955
مدل S5955
اجاق گاز استیل البرز-استیل
32,054,000
25,803,470
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G3501
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G3501
مدل G3501
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
31,786,000
25,587,730
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5956
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5956
مدل S5956
اجاق گاز استیل البرز-استیل
31,688,000
25,508,840
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S5957
اجاق گاز استیل استیل البرز
S5957
مدل S5957
اجاق گاز استیل البرز-استیل
31,654,000
25,481,470
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5958
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5958
مدل G5958
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
31,654,000
25,481,470
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5957
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5957
مدل G5957
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
31,271,000
25,173,155
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5954
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5954
مدل G5954
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
31,271,000
25,173,155
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G5753
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G5753
مدل G5753
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
30,317,000
24,405,185
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S2302
اجاق گاز استیل استیل البرز
S2302
مدل S2302
اجاق گاز استیل البرز-استیل
28,709,000
23,110,745
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4652S
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4652S
مدل G4652S
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
27,070,000
21,791,350
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S4655
اجاق گاز استیل استیل البرز
S4655
مدل S4655
اجاق گاز استیل البرز-استیل
26,325,000
21,191,625
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S3501
اجاق گاز استیل استیل البرز
S3501
مدل S3501
اجاق گاز استیل البرز-استیل
25,762,000
20,738,410
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S4653
اجاق گاز استیل استیل البرز
S4653
مدل S4653
اجاق گاز استیل البرز-استیل
24,586,000
19,791,730
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4652
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4652
مدل G4652
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
24,586,000
19,791,730
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G4651
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G4651
مدل G4651
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
24,300,000
19,561,500
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G3551
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G3551
مدل G3551
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
22,842,000
18,387,810
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G2303
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G2303
مدل G2303
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
22,466,000
18,085,130
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G2302
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G2302
مدل G2302
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
21,688,000
17,458,840
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S2301
اجاق گاز استیل استیل البرز
S2301
مدل S2301
اجاق گاز استیل البرز-استیل
21,303,000
17,148,915
اجاق گاز استیل البرز استیل مدل S3551
اجاق گاز استیل استیل البرز
S3551
مدل S3551
اجاق گاز استیل البرز-استیل
19,800,000
15,939,000
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G1301
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G1301
مدل G1301
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
17,805,000
14,333,025
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G2352
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G2352
مدل G2352
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
16,773,000
13,502,265
اجاق گاز استیل البرز شیشه ای مدل G1351
اجاق گاز شیشه ای استیل البرز
G1351
مدل G1351
اجاق گاز استیل البرز-شیشه ای
14,462,000
11,641,910

راهنمای انتخاب و خرید اجاق گاز

بدون شک یکی از مهمترین تجهیزات آشپزخانه اجاق گاز می باشد. اجاق گاز معمولا یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه محسوب می شود از این جهت انتخاب یک اجاق گاز مناسب می تواند تا حدود زیادی خیال خانم های خانه دار را آسوده کند. لذا در این مختصر سعی شده است که اطلاعاتی در خصوص ویژگی های اجاق گاز مناسب ارائه شود. اجاق گازها به لحاظ ابعاد به انواع رومیزی ، مبله (کابین دار) و صفحه ای(توکار) تقسیم بندی می شوند.

اجاق گاز مبله : این نوع اجاق گاز از سالهای دور مورد استفاده قرار می گرفته است و در سالهای متمادی از لحاظ ظاهری و کارایی به کیفیت آن افزوده شده است. امروزه این نوع اجاق گازها دارای فر نیز می باشند. از مزایایی این نوع اجاق گازها می توان به قابلیت جابجایی و راندمان بالای حرارتی و از معایب آن می توان به فضای زیادی که اشغال می کند اشاره کرد.

اجاق گاز رومیزی : این نوع از اجاق گاز ساده ترین نوع اجاق گاز می باشد. از مزایای این نوع اجاق گاز ، قابلیت جابجایی و فضای کمی است که اشغال می کند و از معایب آن می توان به ظاهر نه چندان شکیل و راندمان پایین حرارتی آن اشاره کرد. این نوع اجاق گاز برای ادارات و مغازه ها مناسب می باشد.

اجاق گاز صفحه ای : با توجه به طراحی مدرن و امروزی آشپزخانه ها و طراحی فرهای توکار ، این نوع اجاق گازها به تدریج جای خود را در آشپزخانه های ما باز می کنند. از مزایای این اجاق گاز ها می توان به طراحی زیبا ، فضای اشغالی کم ، راندمان حرارتی مناسب اشاره کرد.


تقسیم بندی اجاق گازها به لحاظ سوخت مصرفی


اجاق گاز صفحه ای برقی : این نوع اجاق گازها دارای توان گرمایی بالاتر و قدرت پخت بهتری می باشند اما با توجه به استفاده از برق نسبت به سایر اجاق گازها ، پرهزینه تر می باشند.

اجاق گاز صفحه ای گازی


تقسیم بندی اجاق گازهای صفحه ای به لحاظ جنس صفحه


اجاق گاز صفحه ای استیل : دارای دونوع استیل صاف و ضد خش(آجدار) می باشند. اجاق گاز با استیل صاف بدلیل سطح صاف وصیقلی بهتر از سایر اجاق گازها تمیز خواهد شد اما احتمال خش دار شدن را نیز دارد.

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای : اجاق گازهای شیشه ای دارای ظاهری بهتر نسبت به نوع استیل می باشند. جنس شیشه این نوع اجاق گازها از جنس شیشه سکوریت نشکن می باشد که معمولا در برابر حرارت مقاوم بوده و به این راحتی شکسته نمی شوند. این اجاق گاز معمولا در دو رنگ سفید و مشکی تولید می شود که رنگ سفید نسبت به رنگ مشکی گرانتر می باشد.

اجاق گاز سرامیکی : این نوع اجاق گازها علاوه بر برخورداری از ظاهری مناسب دارای مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به اجاق گازهای شیشه ای می باشند.


معیارهایی مهم در هنگام خرید اجاق گاز صفحه ای


ترموکوبل : ترموکوبل در اجاق گازهایی که از سوخت گاز استفاده می کنند در هنگام خاموش شدن شعله به علت سر ریز غذایی یا به هر علت دیگر به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

فندک : یکی دیگر از معیارهای قابل ذکر داشتن فندک می باشد که تقریبا همه اجاق گازهای صفحه ای امروزی مجهز به فندک می باشند.

نشان استاندارد : در هنگام خرید اجاق گاز حتما از دارا بودن نشان استاندارد آن اطمینان حاصل فرمایید.kitchen built-in hob gas

اجاق گاز استیل البرز

گاز استیل البرز

اجاق گاز مبله استیل البرز

اجاق گاز توکار استیل البرز

اجاق گاز استیل استیل البرز

اجاق گاز شیشه ای استیل البرز

خرید اینترنتی اجاق گاز استیل البرز

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی استیل البرز